Seguidores

segunda-feira, 3 de março de 2014

אנטי סמכותנית בעברית: כיצד לפרק מדינות (בלי להיתפס)

My Artwork for the Blog: keepcalmrioton.wordpress.com
(Israel)


"The Weight Of Oppression" - Paulo Zerbato/10
אנטי סמכותנית בעברית: כיצד לפרק מדינות (בלי להיתפס)
מיכאיל באקונין: המדינה והחברה (1873)להגשמת תהליך הממשל, והוא גם הבסיס ההכרחי והמטרה של כל ממשלה, וזו חוזרת וערבה לכוח הניצול ונותנת לו גושפנקה חוקית. מראשיתה של ההיסטוריה, היו ניצול וממשלה תמצית חיותה של כל מדינה – של מדינות תיאוקרטיות, מונרכיות, אריסטוקרטיות ואף דמוקרטיות. לפני המהפכה הגדולה, בשלהי המאה ה-18, ניתנה לזיקה האינטימית שבין ניצול ובין ממשלה הסוואה של פיקציה דתית, מלוכנית או אבירית; אבל משעה שקרעה ידה האכזרית של הבורגנות צעיפים שקופים אלה, משעה שפיזרה המערבולת המהפכנית את כל דימויי השקר שמאחוריהם עשו הכנסייה, המדינה, התיאוקרטיה, המונרכיה והאריסטוקרטיה, בשקט ובמשך זמן רב כל כך, את מעשי התועבה ההיסטוריים שלהן, משעה שנמאס לה לבורגנות להיות הסדן, והיא גופה נהפכה לפָּטיש וייסדה את המדינה המודרנית – התגלתה אותה זיקה בלתי נמנעת בכל מערומיה של אמת חשופה לעין כול. 

זיקה זו מתגלית במלואה באתיקה של החברה הבורגנית, שבה נקבעת מוסריותו של אדם לפי יכולתו לרכוש נכסים, אף כי נולד עני, או לשמור על נכסים ולהרבותם, אם אך התמזל מזלו להיות יורשו של בעלים של רכוש. כל מדינה, בין שהיא פדרטיבית ובין שאינה פדרטיבית, חייבת לשאוף שתהפך למדינה החזקה ביותר, שאם לא כן תהיה צפויה לחורבן. עליה לבלוע את זולתה כדי שלא תיבלע היא, להיות כובשת כדי שלא להיות כבושה, לשעבד כדי שלא להיות משועבדת – שכן שתי מעצמות דומות ובו בזמן זרות זו לזו, אי-אפשר להן שיהיו קיימות יחד בלא להחריב זו את זו. המדינה היא אפוא שלילתה המובהקת ביותר של האנושיות, שלילתה הצינית והמוחלטת ביותר. היא מפוגגת את הסולידריות האוניברסלית של כל בני האדם על פני האדמה, ואין היא מלכדת את קצתם אלא כדי להביא כליה, כיבוש ושעבוד על כל השאר. היא פורסת את חסותה רק על אזרחיה בלבד, ואין היא מכירה בזכויות אדם, אנושיות וציוויליזציה אלא בתחומי גבולותיה שלה. ומאחר שאין היא מכירה בשום זכויות מעבר לתחומה, מייחסת היא לעצמה, בהיגיון מסוים, את הזכות לנהוג באכזריות קיצונית כלפי כל אוכלוסיית הזרים שיש ביכולתה לשדוד אותם, 
לעקור אותם מן השורש או לשעבדם לרצונה.

Check the link:

http://keepcalmrioton.wordpress.com/2011/09/11/%D7%9E%D7%99%D7%9B%D7%90%D7%99%D7%9C-%D7%91%D7%90%D7%A7%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9F-%D7%94%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%94-%D7%95%D7%94%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%94-1873/

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Related Posts with Thumbnails